Topmark T2050 Stroller User Manual

User manual for the device Topmark T2050 Stroller

Topmark T2050 Stroller User Manual

It appears that your browser does not support our web PDF viewer. You can download the PDF to view the document.

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

NLENDEFREST20506-4815 kgGebruiksaanwijzingInstruction manualGebrauchsanleitungManuel d‘instructionsManual de instrucciones

Content summary on the page No. 2

BELANGRIJK: BEWAAR VOORLATERE RAADPLEGING. Voor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren. Als u de aanwijzingen in de handleiding niet opvolgt, kan dat nadeligegevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind. Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverd wor-NLden door importeur. Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt degarantie. Bekleding kan verkleuren door zonlicht. Stel het product niet bloot aan extreme tempera

Content summary on the page No. 3

 Vervoer nooit meer dan 2 kinderen in de kinderwagen, anders kan de kin-derwagen instabiel worden. De stabiliteit van de kinderwagen kan worden beïnvloed als er gewicht aande handvatten en/of aan de achterzijde van de rugleuning en/of aan de zijdes van de kinderwagen wordt gehangen. De kinderwagen kan overhellenen uw kind bezeren. U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de wagen een stoep op ofafgaat, dit moet u achterwaarts doen. Open vuur of andere sterke hittebronnen, zoa

Content summary on the page No. 4

MONTERENControleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:NL1 frame met boodschappenmand2 paar zwenkwielen2 achterwielen1 achteras2 kappen1x regenschermDe patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de kinderwagen indeze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de kinderwagen welke u heeft gekocht.Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn,kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, a

Content summary on the page No. 5

MONTERENVOETENSTEUN BEVESTIGENA. Leg de kinderwagen op zijn achterkant, zodat deduwbeugel op de grond rust.B. Klem de voetensteun op het voorframe, zoalsaangegeven in figuur 2.(fig. 2)NLVOORWIELEN BEVESTIGENHoud de pen aan de onderzijde van het voorframetegenoverde opening in de wielhouder.De zwenkblokkering van de wielhouder moet naarboven wijzen (fig. 3).B. Duw de wielhouder over de pen tot deze vastklikt. Herhaal deze procedure voor de wielen aan deandere zijde. Trek hard aan de wielen om er

Content summary on the page No. 6

MONTERENKAPPEN BEVESTIGENVoordat u de kappen gaat bevestigen, dient u eerstvast te stellen wat de voorkap en wat de achterkapis. De achterkap heeft een overhangend gedeelteaan de achterzijde en een vakje met rits, de voorkapheeft dit niet.NL(fig. 6)VOORKAPDe voorkap kan worden vastgemaakt aan de bevestigingspunten aan de achterzijdevan de armleuning van de voorste zitting. Schuif beide kaphouders aan beide kantentegelijk in de bevestigingspunten tot ze vastklikken (fig. 6).ACHTERKAPDe achterkap

Content summary on the page No. 7

IN GEBRUIK NEMENRUGLEUNING INSTELLENOm de rugleuning omhoog te zetten of achterover teklappen, trekt u de metalen stang aan de achterzijde vande zitting omhoog, waarna u de rugleuning in de gewenstepositie kunt zetten (fig. 12). De rugleuning heeft 3 posities.WAARSCHUWING: Als de stof van de kinderwagen in hetvergrendelingmechanisme komt, is het mogelijk dat devergrendeling niet werkt. Zorg daarom dat de vergrendelingmechanismen vrij zijn wanneer u de rugleuning weer omhoog zet.NL(Fig. 12)REMMEN

Content summary on the page No. 8

IN GEBRUIK NEMENKINDERWAGEN INKLAPPENNLVoordat u de tandem inklapt, vouw de kappen in, zet de wagen op de rem en zet dewielen vooruit.Ga achter de kinderwagen staan en duw op de knop aan de rechterkant van dekunststof hendel en trek de vergrendelingmechanismen aan beide zijden tegelijknaar u toe (fig. 15).Vouw de kinderwagen op doorde duwbeugel voorover te duwen(fig. 16).Sluit vervolgens de inklapvergrendeling.(Fig. 15)(Fig. 16)ATTENTIELet bij het inklappen van de tandem extra goed op de stand v

Content summary on the page No. 9

IN GEBRUIK NEMENGEBRUIK VAN DE 5-PUNTSVEILIGHEIDSGORDELGEBRUIK ALTIJD DE KRUISGORDEL IN COMBINATIE MET DE HEUPGORDEL.Zorg dat de schoudergordels aan de uiteinden van de heupgordels zijn vast geklikt.Klik de uiteinden van de heupgordels in de kruisgordel (het riempje dat tussen debenen gaat).Stel de schouder-, heup- en kruisgordel in op de juiste lengte zodat het kind goedvastzit.Druk op het kunststof in het midden van de gesp om de gordel te openen.VASTMAKENLOSMAKENREGENSCHERMBEVESTIGING VAN HET

Content summary on the page No. 10

VERZORING EN ONDERHOUDNLVoor een optimale levensduur van het kinderproduct dient u dit schoon te houdenen niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussende assen en wielen komt.Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeepof een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledigdrogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.Dit product

Content summary on the page No. 11

GARANTIEOp dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum vanaankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/ofmateriaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,vervanging van onderdelen of omruilen van het product.Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage engebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardigbeïnvloeden, vallen niet onder de garantie.Bij beschadiging door overbe

Content summary on the page No. 12

IMPORTANT: KEEP FOR FUTUREREFERENCE.ENRead this instructions carefully before use and keep for futurereference. Your child’s safety may be affected if you do not follow these instructions. Use only spare parts delivered by importer for replacing parts orreparation. Damages caused by overloading or wrong folding are not granted. Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour ofmaterials and fabrics. Do not expose this product to extreme temperatures. Extremesun

Content summary on the page No. 13

Always use the crotch strap in combination with the waist belt.This vehicle has been designed for maximum of 1 child per seat.Do not allow more than 2 children, as stroller may become unstable.Any load attached to the handle affects the stability of the stroller, thestroller may become unstable and tip over and can injure your child. Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down thepavement, it is best to do it backwards. Be aware of the risk of open fire and o

Content summary on the page No. 14

ASSEMBLINGCheck if following spare parts are in the box:EN1 chassis with basket2 sets of front wheels2 rear wheels1 axle2 canopies1 rain coverNote that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in thisinstruction manual may vary from that of the product that you have purchased.If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, pleasecontact the store where you bought the product, before using.WARNING: Please keep all pac

Content summary on the page No. 15

ASSEMBLINGTO ATTACH FOOTRESTA. Lay stroller on its back so handle is on the floor.B. Snap footrest onto leg tubes as shown (fig. 2).(fig. 2)TO ASSEMBLE FRONT WHEELSLine up bottom of front leg with the wheelassembly.The swivel lock faces up (fig. 3).B. Push wheel assembly on until it locks in place.Repeat for other wheel.Pull firmly on each wheel assembly to be sure thewheel assemblies are securely attached.EN(fig. 3)TO RE ASSEMBLE FRONT WHEELSFirst remove the child(ren) from the stroller.Lift ba

Content summary on the page No. 16

ASSEMBLINGTO ATTACH CANOPIESBefore attaching the canopies, first distinguish thefront canopy from the rear canopy. The rear canopywill have a flap enclosure and a little bag with a zipper,the front canopy will not have this.FRONT CANOPYENThe front canopy attaches to the brackets located atthe rear of the front seat armrest. Slide both canopybrackets, at the same time, onto the stroller canopybrackets until snapped in place (fig. 6).(fig. 6)ENREAR CANOPYThe rear canopy attaches to the brackets lo

Content summary on the page No. 17

USINGTO ADJUST SEAT BACKTo adjust your seat in either the upright, or recline position,pull up on the metal bar at back of seat and adjust to desiredposition (fig. 12). The seat has 3 positions.WARNING: Fabric caught in the latches may preventthem from locking. When returning seat to uprightposition, check the side of the seat where lockinglatches are located to make sure fabric is not caught.(Fig. 12)ENBRAKESTo park the stroller, step on the single braking bar tobrake both rear wheels at the sa

Content summary on the page No. 18

USINGTO FOLD STROLLERBefore folding the stroller, fold the canopies, put on the brakes and turn the frontwheels forwards.Standing behind the stroller and push down the button on the right side handle andpull up plastic lever both sides simultaneously (fig. 15).Then fold stroller by pushforwards on handle (fig. 16).lock the folding latch.EN(Fig. 15)(Fig. 16)ATTENTIONWhen folding the stroller pay attention to put front wheels in right position (seepictures below)!When you have folded the stroller,

Content summary on the page No. 19

USINGUSING 5-POINT SAFETYBELTALWAYS USE THE CROTCH STRAP WITH WAIST BELTS.Ensure shoulder straps are clipped to hip safety belts.Lock buckle parts of hip belts together into the cross belt (belt between the legs)until secure click is heard.Adjust shoulder, hip and crotch belt in right length to fit your child.To release belt just press the button.ENTO CLOSETO OPENRAINCOVERRAIN COVER ASSEMBLYPut rain cover on the stroller and make sure it has been fixed by Velcro.WARNING: Be extremely careful whe

Content summary on the page No. 20

CARE AND MAINTENANCETo prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in thedirect sunlight for extended periods of time.Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sandbetween the axles and wheels.Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from directsunlight.Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes th

LEAVE A COMMENT