Topmark T7007 Stroller User Manual

User manual for the device Topmark T7007 Stroller

Topmark T7007 Stroller User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

NLENDEFREST70076-4815 kgGebruiksaanwijzingInstruction for useGebrauchsanleitungMode d’emploiInstrucciones de uso

Content summary on the page No. 2

BELANGRIJK: ZORGVULDIG DOORLEZEN EN GOED BEWAREN ZODAT UDEZE ALTIJD KUNT RAADPLEGEN.NLAls u de instructies niet volgt, kan dit bij het kind letsel tot gevolghebben.Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverdworden door importeur.Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt degarantie.Bekleding kan verkleuren door zonlicht.Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buiten gewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen

Content summary on the page No. 3

Gebruik altijd de veiligheidsgordelsGebruik altijd het tussenbeenstuk in combinatie met de heupgordels.De buggy is ontworpen voor 1 kind alleen. Vervoer nooit meer dan 1kind in de buggy, hiervan kan de buggy instabiel worden. U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de buggy een stoepop of afgaat, dit moet u achterwaarts doen. Zet de wagen niet dicht bij een open vuur, barbecue, kachel ofandere warmtebron. Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en anderemo

Content summary on the page No. 4

MONTERENControleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:NL1 buggy frame met mandje en achterwielen2 paar zwenkwiel blokkenZonnekapRegenschermVoetenzakDe patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de buggy in dezegebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de buggy welke u heeft gekocht.Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn,kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens hetprod

Content summary on the page No. 5

MONTERENVOORWIEL MONTAGEZorg ervoor dat het slotmechanisme goed bevestigd is aan elk van de voorwielen enmonteer die daarna aan de voorpoten. Houd één voorste buis van het frame vast,druk het hele zwenkwielblok over de huls van het frame heen tot het niet verder kan.Doe hetzelfde bij de andere kant.NLOPZETTEN VAN DE ZONNEKAPDe hoepelring van de kap moet aan de voorkant komen.Bevestig beide zijden op de handvat buizen en maak ook hetklittenband vast aan beide handvat buizen achter de kap.BEVEST

Content summary on the page No. 6

IN GEBRUIK NEMENVERSTELLENA. RugleuningDruk op beide knoppen op het frame aan de zijkant van de zitting om de rugleuningin de gewenste positie te zetten, de rugleuning heeft 5 posities.NLB. Verstelbare voetensteunHaal de lipjes van de verstellers naar u toe en om de positie van de beensteun tewijzigen. De beensteun kan in 2 standen worden afgesteld.INKLAPPEN VAN DE BUGGYControleer voordat u de buggy inklapt of de rugleuning rechtop staat, de voetensteun omhoog staat en de kap dicht zit.Duw het h

Content summary on the page No. 7

IN GEBRUIK NEMENFUNCTIESA. Rem functieDruk om te remmen de remhendels op de achterwielen naar beneden en beweegdaarna de buggy heen en weer totdat de hendels vastklikken. Ontgrendel de remdoor de remhendels naar boven te duwen.NLB. Voorzwenk wielenOm de wielen vrij te laten draaien, haalt u de hendel tussen de twee wielen omlaag.Om de wielen te vergrendelen, zet u de hendel weer omhoog.OntgrendelenVergrendelenGEBRUIK VAN DE 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDELWAARSCHUWING: GEBRUIK ALTIJD DE VEILIGHEIDSGORD

Content summary on the page No. 8

VERZORING EN ONDERHOUDNLVoor een optimale levensduur van het kinderproduct dient u dit schoon te houdenen niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussende assen en wielen komt.Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeepof een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledigdrogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.Dit product

Content summary on the page No. 9

GARANTIEOp dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum vanaankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/ofmateriaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,vervanging van onderdelen of omruilen van het product.Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage engebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardigbeïnvloeden, vallen niet onder de garantie.Bij beschadiging door overbe

Content summary on the page No. 10

IMPORTANT: READ THIS INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE ANDKEEP FOR FUTURE REFERENCE.ENYour child’s safety may be affected if you do not follow theseinstructions. Use only spare parts delivered by importer for replacing or reparation. Damages caused by overloading or wrong folding are not granted. Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour ofmaterials and fabrics. Do not expose this product to extreme temperatures. Extremesunshine or temperatures may cause col

Content summary on the page No. 11

Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down thepavement, it is best to do it backwards. Do not use stroller near open fire, exposed flame, BBQ or heater. Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers maycome within range of a child. Do not use this stroller if any parts are broken, torn or missing. Ensure stroller is completely erected and check all locks are engagedbefore placing child in stroller. Before making adjustments to stroller ensure th

Content summary on the page No. 12

ASSEMBLINGCheck if following spare parts are in the box:EN1 stroller frame with 1 basket and rear wheels2 sets (4 pcs.) front wheelsCanopyRain coverFoot muffNote that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in thisinstruction manual may vary from that of the product that you have purchased.If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, pleasecontact the store where you bought the product, before using.WARNING:Please k

Content summary on the page No. 13

ASSEMBLINGFRONT WHEEL ASSEMBLYBefore assembly to the front legs, make sure that the lock mechanism is wellattached each of the front wheel before assembly. Hold one front frame leg, pushthe whole of front wheel set until covered with front leg tube and the wheels cometo a stop. Repeat on the other side of front wheels.ENFITTING CANOPYPut canopy hoop front into position and buckle both sidesonto handle tube and also buckle the Velcro on both handletubes behind canopy.FOOT MUFF ASSEMBLYUnlock the

Content summary on the page No. 14

USINGADJUSTMENTSA. Backrest adjustmentPress up the sectional parts and adjust to desired position both side simultaneously,total 5 positions.ENB. Adjustable leg restPull the plastic parts of the adjustable leg rest forwards to change position of the legrest. The leg rest can be adjusted to 2 positions.FOLDING THE STROLLERMake sure the backrest is in upright position, footrest is up and canopy is closedwhen folding the stroller.Lift up the hook on the back frame (1 of fig.1) and step down the sec

Content summary on the page No. 15

USINGFUNCTIONSA. Brake functionTo apply brakes, press down link-brake lever on rear wheels and roll stroller back andforth until levers lock into place.Release the link-brake by pushing the brake levers upwards.ENB. Front swivel wheelsTo unlock the swivel wheels, lower the lever located between the two wheels.To lock the wheels, push the lever in an upward direction.UnlockLockUSING 5-POINT SAFETYBELTWARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP WITH SAFETY BELTS.Ensure shoulder straps are clipped to hip

Content summary on the page No. 16

CARE AND MAINTENANCETo prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sandbetween the axles and wheels.Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from directsunlight.Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes t

Content summary on the page No. 17

GUARANTEEWe grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase.Within the guarantee period we will eliminate, free of charge , any defects in theappliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing orreplacing the complete product.This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or useas well as defects that have a negligible effect on the value or operation of theproduct.To obtain service within the guarantee period, hand

Content summary on the page No. 18

WICHTIG: HEBEN SIE DIEGEBRAUCHSANLEITUNG FÜRSPÄTERE VERWENDUNG AUF, LESENSIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNGSORGFÄLTIG DURCH. Die Sicherheit ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie diese An-weisungen nicht beachten. Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteileverwenden, die von Importeur geliefert werden. Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches ZusammenklappenDEerlischt die Garantie. Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materi

Content summary on the page No. 19

Schnallen sie Ihr Kind immer mit dem 5– Punkt– Gurt an.Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.Dieses Buggy ist nur für ein einzelnes Kind gedacht.Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie der Buggy über Bordsteinkanten oder Stufen bewegen. Bewegen Sie der Buggy immer rückwärts. Den Buggy nicht in der Nähe von offenem Feuer, Flammen, Grill oderHeizgeräten benutzen. Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und anderemöglich

Content summary on the page No. 20

MONTAGEBitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:DE1 Buggy mit 1 Korb und Hinterräder2 Paar (4 Stück) VorderräderVerdeckRegenschutzFußsackBeachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile des Buggy, die in dieserGebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass Siegekauft haben.Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, könnenSie sich, bevor Si

LEAVE A COMMENT