Topmark T7015 Stroller User Manual

User manual for the device Topmark T7015 Stroller

Topmark T7015 Stroller User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

NLENDEFREST70156-4815 kgGebruiksaanwijzingInstruction for useGebrauchsanleitungMode d’emploiInstrucciones de uso

Content summary on the page No. 2

BELANGRIJK: BEWAAR VOORLATERE RAADPLEGING.NLVoor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.Als u de instructies niet volgt, kan dit bij het kind letsel tot gevolghebben.Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverdworden door importeur.Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt degarantie.Bekleding kan verkleuren door zonlicht.Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buiten gewoon veel zon of hitte kan de k

Content summary on the page No. 3

De buggy is niet geschikt voor gebruik tijdens hardlopen of skaten.Gebruik altijd de veiligheidsgordels.Gebruik altijd het tussenbeenstuk in combinatie met de heupgordels.De buggy is ontworpen voor 1 kind per zitting.U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de buggy een stoep opof afgaat, dit moet u achterwaarts doen. Zet de wagen niet dicht bij een open vuur, barbecue, kachel ofandere warmtebron. Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en andereNLmogeli

Content summary on the page No. 4

MONTERENControleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:1 buggy frame met achterwielen en mandjes3 paar zwenkwiel blokken2 zonnekappen1 regenhoesNLDe patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de buggy in dezegebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de buggy welke u heeft gekocht.Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijnkunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorenshet product in

Content summary on the page No. 5

MONTERENB. Opzetten van de zonnekapDe hoepelring van de kap moet aan de voorkant komen. Klik beide zijden op dehandvat buizen en maak ook het klittenband vast aan beide handvat buizen achterde kap.NLC. Bevestiging van het regenschermPlaats het regenscherm op de buggy en controleer of het vast zit met het klittenband.WAARSCHUWING:Wees voorzichtig wanneer u het regenscherm gebruikt.Wanneer niet in gebruik, buiten bereik van kinderen opbergen.Te gebruiken onder toezicht van een volwassene.Gebruik o

Content summary on the page No. 6

IN GEBRUIK NEMENVERSTELLENA. RugleuningKnijp de klem aan de achterzijde van de rugleuning in en stel de lengte van de riemin totdat de rugleuning de gewenste positie heeft.NLB. Verstelbare beensteunHaal de lipjes van de verstellers naar u toe en om de positie vande beensteun te wijzigen. De beensteun kan in 2 standenworden afgesteld.INKLAPPEN VAN DE BUGGYControleer voordat u de buggy inklapt of de rugleuningen rechtop staan, de beensteunen omhoog staan en de kappen dicht zitten.Draai de handvatt

Content summary on the page No. 7

IN GEBRUIK NEMENFUNCTIESA. Rem functieDruk om te remmen de remhendels op de achterwielen naar beneden en beweegdaarna de buggy heen en weer totdat de hendels vastklikken. Ontgrendel de remdoor de remhendels naar boven te duwen.NLB. Voorzwenk wielenOm de wielen vrij te laten draaien, duwt u de hendel tussen de twee wielen omlaag.Om de wielen te vergrendelen, haalt u de hendel weer omhoog.OntgrendelenVergrendelenGEBRUIK VAN DE 5-PUNTS VEILIGHEIDSGORDELWAARSCHUWING: GEBRUIK ALTIJD DE VEILIGHEIDSGOR

Content summary on the page No. 8

VERZORING EN ONDERHOUDNLVoor een optimale levensduur van het product dient u dit schoon te houden en nietgedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussende assen en wielen komt.Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeepof een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledigdrogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.Dit product is ni

Content summary on the page No. 9

GARANTIEOp dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum vanaankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/ofmateriaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie,vervanging van onderdelen of omruilen van het product.Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage engebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardigbeïnvloeden, vallen niet onder de garantie.Bij beschadiging door ove

Content summary on the page No. 10

IMPORTANT: KEEP FOR FUTUREREFERENCE.ENRead this instructions carefully before use and keep for futurereference. Your child’s safety may be affected if you do not follow theseinstructions. Use only spare parts delivered by importer for replacing or reparation. Damages caused by overloading or wrong folding are not granted. Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour ofmaterials and fabrics. Do not expose this product to extreme temperatures. Extremesunshine

Content summary on the page No. 11

Always use the restraint system.Always use the crotch strap in combination with the waist belt.This stroller is designed for one child per seat.Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down thepavement, it is best to do it backwards. Do not use stroller near open fire, exposed flame, BBQ or heater. Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers maycome within range of a child. Do not use this stroller if any parts are broken, torn or missing.

Content summary on the page No. 12

ASSEMBLINGCheck if following spare parts are in the box:1 stroller frame with 2 baskets and rear wheels3 sets front wheels2 canopies1 rain coverNote that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in thisinstruction manual may vary from that of the product that you have purchased.ENIf one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken pleasecontact the store where you bought the product before using.WARNING:Please keep all packagin

Content summary on the page No. 13

ASSEMBLINGB. Fitting canopyPut canopy hoop front into position and buckle both sides onto handle tube and alsobuckle the Velcro on both handle tubes behind canopy.ENC. Rain cover assemblyPut rain cover on the stroller and make sure it has been fixed by Velcro.WARNING:Be extremely careful when using the rain cover.Store away from children when not in use.To be used under adult's supervision.Do not use the rain cover if the stroller is not fitted with the hood orsun canopy to prevent the risk of s

Content summary on the page No. 14

USINGADJUSTMENTSA. Backrest adjustmentSqueeze the clip on the backside and adjust the length of the belt until the backrestcomes to the desired position.ENB. Adjustable leg restPull the plastic parts of the adjustable leg rest forwards tochange position of the leg rest. The leg rest can be adjusted to2 positions.FOLDING THE STROLLERMake sure the backrests are in upright position, footrest are up and canopies areclosed when folding the stroller.Turn the handles to the left (fig. 1) and lift them

Content summary on the page No. 15

USINGFUNCTIONSA. Brake functionTo apply brakes, press down link-brake lever on rear wheels and roll stroller backand forth until levers lock into place.ENB. Front swivel wheelsTo unlock the swivel wheels, lower the lever located between the two wheels. Tolock the wheels, push the lever in an upward direction.UnlockLockUSING 5-POINT SAFETYBELTWARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP WITH SAFETY BELTS.Ensure shoulder straps are clipped to hip safety belts.Lock buckle parts of hip belts together into t

Content summary on the page No. 16

CARE AND MAINTENANCETo prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in thedirect sunlight for extended periods of time.Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sandbetween the axles and wheels.Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully, preferably away from directsunlight.Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes th

Content summary on the page No. 17

GUARANTEEWe grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase.Within the guarantee period we will eliminate, free of charge , any defects in theappliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing orreplacing the complete product.This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or useas well as defects that have a negligible effect on the value or operation of theproduct.To obtain service within the guarantee period, hand

Content summary on the page No. 18

WICHTIG: HEBEN SIE DIEGEBRAUCHSANLEITUNG FÜRSPÄTERE VERWENDUNG AUF. Vor der Benutzung lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchDEund heben sie die Gebrauchsanleitung für spätere Verwendung auf.Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie dieseAnweisungen nicht beachten.Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteileverwenden, die von Importeur geliefert werden.Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches Zusammenklap

Content summary on the page No. 19

Dieses Buggy ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgurt.Dieses Buggy ist nur für ein einzelnes Kind pro Sitz gedacht.Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie der Buggy über Bordsteinkanten oder Stufen bewegen. Bewegen Sie der Buggy immer rückwärts. Den Buggy nicht in der Nähe von offenem Feuer, Flammen, Grill oderHeizgeräten benutzen. Es ist zu vermeiden, dass hei

Content summary on the page No. 20

MONTAGEBitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:1 Buggy mit Hinterräder und 2 Körbe3 Paar Vorderräder2 Verdecken1 RegenschutzBeachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile des Buggy, die in dieserGebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass Siegekauft haben.DESollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, könnenSie sich, bevor Sie das Produkt

LEAVE A COMMENT