Yarvik Flow E-Reader User Manual

User manual for the device Yarvik Flow E-Reader

Yarvik Flow E-Reader User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

EBR060 Flow 6” eBook ReaderUSER MANUALENGLISHPAGE1. Prior to first use2. Flow start screen3. History browser4. eBook5. Reading an eBook6. Zoom in/out7. Rotate screen8. Bookmarking a page9. Photo10. Settings11. Explorer12. Calendar13. User manual14. Transferring files to your Flow15. Warranty statement245566777889910111

Content summary on the page No. 2

1. PRIOR TO FIRST USEDear user,Thank you for purchasing our product.To ensure quick and convenient use of your new Yarvik Flow 6”eBook Reader, please read these instructions carefully prior to use.We hope you will thoroughly enjoy your Yarvik Flow 6” eBookReader for as long as possible!Please note:• Your Yarvik Flow 6” eBook Reader is a high precisionelectronic product. Do not try to disassemble the Flow,as this will void your warranty and may cause thedevice to malfunction.• Avoid sub

Content summary on the page No. 3

For the first use, it is best to use the battery until it is fullydischarged and then give it a full charge. If the Flow 6” eBookReader does not switch on right out of the box, the battery is alreadycompletely drained and you must, of course, recharge it first.3

Content summary on the page No. 4

2. FLOW START SCREENWhen you switch on your Yarvik Flow 6” eBook Reader, you will seethe eBook Readerʼs main start screen.The start screen contains all seven of the eBook Readerʼs functions.Home19:55History BrowserEbookPhotoSettingExplorerCalanderUser Manual?Friday2013-04-19Use the directional pad to select a function on the startscreen,and then press the centre button to confirm.This is essentially how you operate the entire eBook Reader.You can always return to the start screen by pressing

Content summary on the page No. 5

3. HISTORY BROWSERThe history browser shows you a chronological list of all files youhave recently opened on your Flow 6” eBook Reader.4. EBOOKThe eBook option on the start screen opens the file browser,filtering and showing compatible eBooks only.Here, again, you can use the directional pad to navigate through thelist or open a book file.NOTE: After you insert a microSD card, you must first choose thestorage location that contains the book you want to open:5

Content summary on the page No. 6

5. READING AN EBOOKWhile reading an eBook, you can use the directional padnavigate to the next/previous page.toTo quickly jump to any page number while reading, press the centrebutton to open the menu and select Go to page. The Go to pagewindow will appear:Use the directional pad to enter the desired page number, andconfirm by pressing the centre button again.6. ZOOM IN/OUTTo increase/decrease the font size of your book/document, use thezoom buttonto switch between the different zoom levels.6

Content summary on the page No. 7

7. ROTATE SCREENYou can rotate the screen from portrait (vertical) to landscape(horizontal) mode by pressing the rotate button.8. BOOKMARKING A PAGEWhile reading a book, press the M button to open the menu andselect Save bookmark.The bookmark menu will open, with five bookmark slots per book.Choose an empty slot and press the centre button to save thebookmark. The next time you want to continue reading, you can loadthe bookmark(s) again by pressing the M key to open the menu andselecting Load bo

Content summary on the page No. 8

10. SETTINGSThe Settings option on the start screen of yourYarvik Flow 6” eBook Reader opens thesettings menu.Here you can set up your Flow 6” eBookReader to your liking, by changing the auto offtime, clearing the history, setting the date andtime of changing the system language. Use thedirectional padmenu.to operate the settings11. EXPLORERThe Yarvik Flow 6” eBook Reader file explorer is much like everyother part of your eBook Reader, except it shows all files in aparticular storage locat

Content summary on the page No. 9

12. CALENDARThe sixth option in the settings menu displays a basic Calendar.Use the directional padto operate the Calendar.13. User ManualThe last option in the settings menu displays the manual.Use the directional padto navigate through the manual.9

Content summary on the page No. 10

14. TRANSFERRING FILES TO YOURFLOWConnect the provided USB cable to your computer and the YarvikFlow 6” eBook Reader.The display on your Flow will show the USB connection screen:The Flow 6” eBook Reader is now in USB connection mode and canbe accessed as a standard USB mass storage device (like a USBstick) in your computerʼs file system, allowing you to copy filesbetween your Flow 6” eBook Reader and your computer.When a microSD card is inserted in your Flow 6” eBook Reader, themicroSD

Content summary on the page No. 11

WWW.YARVIK.COM11

Content summary on the page No. 12

EBR060 Flow 6” eBook ReaderGEBRUIKSAANWIJZINGNEDERLANDSPAGINA1 Voor het eerste gebruik.2 Flow startscherm3 Geschiedenisbrowser4. eBook5. Een eBook lezen6 In-/uitzoomen7. Scherm draaien8 Bladwijzer maken9. Foto10 Instellingen11. De verkenner12. Kalender13. Gebruikershandleiding14 Bestanden overzetten naar uw Flow15. Garantieverklaring124556677788991011

Content summary on the page No. 13

1. VOOR HET EERSTE GEBRUIKGeachte gebruiker,Bedankt dat u ons product hebt aangeschaft.Lees deze instructies voor gebruik zorgvuldig door om uw nieuweYarvik Flow 6” eBook Reader snel en optimaal te kunnen gebruiken.Wij hopen dat u zo lang mogelijk optimaal van uw Yarvik Flow 6”eBook Reader zult genieten!Let op :• Uw Yarvik Flow 6” eBook Reader is een hoge-precisieelektronisch product. Probeer de Flow niet uit elkaar tehalen, want hierdoor vervalt uw garantie en kan hetapparaat defect rak

Content summary on the page No. 14

Bij het eerste gebruik is het het beste om de accu te gebruikentotdat deze volledig is ontladen en de accu vervolgens volledig op teladen. Als de Flow 6” eBook Reader niet direct aan gaat als u dezeuit de doos haalt, dan is de accu al volledig leeg en dient u dezeeerst op te laden.3

Content summary on the page No. 15

2. FLOW STARTSCHERMWanneer u de Yarvik Flow 6” eBook Reader aan zet, verschijnt hetstartscherm van de eBook Reader.Het startscherm bevat alle zeven functies van de eBook Reader.Home19:55History BrowserEbookPhotoSettingExplorerCalander?User ManualFriday2013-04-19Gebruik de navigatieknop om een functie te kiezen op hetstartschermte bevestigen.en druk op de middelste knop om uw keuzeMet deze functies kan de gehele eBook Reader worden bediend.U kunt altijd terug gaan naar het startscherm door te d

Content summary on the page No. 16

3. GESCHIEDENISBROWSERDe geschiedenisbrowser toont u een chronologische lijst van allebestanden die u onlangs hebt geopend op uw Flow 6” eBookReader.4. EBOOKDe optie eBook in het startscherm opent een bestandsbrowser,waarbij alleen compatibele eBooks worden gefilterd enweergegeven.Hier kunt u de navigatieknop weer gebruiken om door de lijst tenavigeren of om een boekbestand te openen.NB: Wanneer een MicroSD-kaart is geplaatst, dient u eerst degeheugenlocatie te selecteren van het boek dat u wi

Content summary on the page No. 17

5. EEN EBOOK LEZENTijdens het lezen van een boek kunt u de navigatieknopgebruiken om naar de volgende/vorige pagina te gaan.Om tijdens het lezen snel naar een andere pagina te springen, druktu op de middelste knop om het menu te openen en selecteer Go topage (Ga naar pagina). Het venster Go to page (Ga naar pagina)verschijnt:Kies met de navigatieknop het gewenste paginanummer enbevestig dit door nogmaals op de middelste knop te drukken.6. IN-/UITZOOMENOm de lettergrootte van uw boek/document te

Content summary on the page No. 18

7. SCHERM DRAAIENU kunt het scherm een slag draaien van de modus staand(vertikaal) naar liggend (horizontaal) door te drukken op dedraaiknop.8. BLADWIJZER MAKENDruk tijdens het lezen van een boek op de knop M om het menu teopenen en selecteer Save bookmark (Bookmark opslaan).Het bladwijzermenu Bookmark wordt geopend met vijfbladwijzerplaatsen per boek. Kies een lege plaats en druk op demiddelste knop om de bladwijzer op te slaan. Wanneer u op eenander moment verder wilt lezen, kunt u de bladwijz

Content summary on the page No. 19

10. INSTELLINGENDe optie Settings (Instellingen ) in hetstartscherm van uw Yarvik Flow 6” eBookReader opent het instellingenmenu.Hier kunt u uw Flow 6” eBook Reader geheelnaar wens instellen, door het veranderen vande auto uit-tijd, het wissen van degeschiedenis, het instellen van de datum, tijden systeemtaal. Gebruik de navigatieknopom het instellingenmenu te bedienen.11. DE VERKENNERDe Verkenner van de Yarvik Flow 6” eBook Reader werkt net als elkander deel van je eBook Reader. De bestan

Content summary on the page No. 20

12. KALENDERDe zesde optie in het instellingenmenu geeft een basis Calendar(Kalender) weer.Gebruik de navigatieknopom de kalender te gebruiken.13. GEBRUIKERSHANDLEIDINGDe laatste optie in het instellingenmenu is de handleiding.Gebruik de navigatieknopom door de handleiding te navigeren.9

LEAVE A COMMENT